Általános Szállítási Feltételek a Szállítási keretmegállapodás IV.5-ös pontja alapján (elérési út: www.feszultseg.hu)

1./ A tulajdonjog-fenntartás tényét a Szállító jogosult a hitelbiztosítéki-nyilvántartásba bejegyeztetni, melynek érdekében a Megrendelő a Szállítóval köteles együttműködni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog-fenntartás a nyilvántartásba vétel hiánya esetén is fennáll.

2./ Amennyiben a termék beszerzése a Szállítónak fel nem róható okból lehetetlenné válik, ilyen különösen, de nem kizárólag, ha a Szállító beszállító partnere a terméket visszahívja, vagy forgalmazását a Szállítóval szemben megszünteti, valamint, ha a megrendelés teljesítése aránytalan nehézséggel, vagy költséggel járna Szállító jogosult az egyedi szerződéstől elállni, a megrendelés teljesítése alól mentesülni.

3./ A leadott és visszaigazolt megrendeléstől a Megrendelő nem jogosult elállni, illetve nem jogosult azt módosítani, kivéve, ha az elálláshoz, vagy a módosításhoz a Szállító írásban hozzájárult.

4./ Szállító nem köteles a Megrendelő nevében fellépő bármely személy képviseleti jogosultságát vizsgálni, ekként az esetleges álképviselők eljárásával kapcsolatos mindennemű felelősségét a Szállító kizárja.

5./ A Megrendelő köteles a megrendelésben, illetve amennyiben attól eltérő, a megrendelés visszaigazolásában közölt időpontban a termék átvételét haladéktalanul megkezdeni és ésszerű idő alatt elvégezni. Késedelmes átvétel esetén a Megrendelő köteles minden késedelemben töltött nap után késedelmi kötbért fizetni, amelynek összege: a késedelemmel érintett termékek bruttó vételárának 0,15%-a/nap.

6./ A Megrendelő felelőssége az átvételre jogosult személy jelenlétét az átvételkor biztosítani; ellenkező bizonyításig a Megrendelő által megadott címen a termékeket átvevő személyt a Megrendelő nevében jogszerűen eljáró, a termékek átvételére jogosult személynek kell tekinteni. Amennyiben az átvétel a Megrendelő által előzetesen ismert időpontjában az átvétel helyén átvételre jogosult személy jelenlétéről a Megrendelő nem gondoskodik, úgy az ismételt kiszállítás költségeit - a késedelmi kötbéren felül – köteles a Megrendelő a Szállító részére megtéríteni.

7./ A termékek átvételét követően a Megrendelő mennyiségi kifogást nem támaszthat, illetve olyan hiányról, vagy csomagolásbeli sérülésről sem támaszthat kifogást, melyet az átadás-átvételkor észlelnie kellett volna.

8./ Szállító fenntartja azt a jogát, hogy a piaci körülmények megváltozása esetén vagy a vonatkozó jogszabályi előírások módosítása következtében a termékek árát megváltoztassa, s az árváltoztatást a Megrendelővel szemben egyoldalúan érvényesítse.

9./ A Szállító fenntartja a jogot, hogy a Megrendelőt csak készpénzben szolgálja ki, amennyiben az a Megrendelő fizetési képességére, hajlandóságára tekintettel indokolt.

10./ Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Szállító – előzetes fizetési felszólítást követően – jogosult az egyedi szerződéstől elállni, és a fizetési késedelemmel érintett termékeknek a Megrendelő költségére történő visszavétele, illetve visszaszállítása iránt intézkedni. A Szállító határozhat akként is, hogy elállás közlése és előzetes fizetési felszólítás nélkül a fizetési késedelemmel érintett termékeket a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítéséig, vagy a Szállító által megfelelőnek ítélt biztosíték Megrendelő általi rendelkezésre bocsátásásig ideiglenes veszi vissza, illetve szállítja el a Megrendelő költségére. A Megrendelő a fizetési késedelemmel érintett termékek Szállító általi visszavételét, illetve visszaszállítását köteles lehetővé tenni, illetve amennyiben a Szállító elállást közölt, úgy a Megrendelő köteles továbbá a termékek visszavételével egyidejűleg a fizetési késedelemmel érintett termékek bruttó vételára 20 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni a Szállítónak. Amennyiben a fizetési késedelemmel érintett termékek Szállító általi visszavételére, illetve visszaszállítására bármely a Szállítón kívüli okból nem kerülhet sor, úgy a Megrendelő köteles a fizetési késedelemmel érintett termékek bruttó vételára 30%-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért a Szállítónak megfizetni.

11./  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy legalább 8 napot meghaladó késedelmes fizetés fennállása esetén, valamint a termék visszaszolgáltatási kötelezettsége maradéktalan teljesítéséig, illetve ha az a Megrendelő fizetési képességére, hajlandóságára tekintettel indokolt a Szállító jogosult külön-külön, vagy együttesen a következő jogait gyakorolni: a további - akár visszaigazolt - megrendelések teljesítését megtagadni, az utánvétellel történő fizetés lehetőségét megvonni, vagy rövidebb fizetési határidőt előírni, csökkenteni, vagy törölni a Megrendelő kedvezményét, további fizetési biztosítékokat követelni a Megrendelőtől. A Szállító jelen pontban foglalt kedvezmény megvonására, illetve fizetési mód változtatására vonatkozó egyoldalú szerződésmódosítási jogát a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, és elismeri.

12./ A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a termék Megrendelő általi értékesítéséből származó bevétel jogosultjává közvetlenül a Szállító válik, mely tényről a Megrendelő köteles a vele szemben fizetési kötelezettséggel rendelkező harmadik személyt tájékoztatni. A Megrendelő késedelembe esése esetén a Szállítótól vásárolt és a Megrendelő által még nem értékesített, raktáron lévő termékek a Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségnek fedezetéül szolgálnak, melyek vonatkozásában a Szállító a visszaszállítási jogát gyakorolhatja. Ezen rendelkezések Megrendelő általi megszegése rosszhiszemű fedezetelvonásnak minősül.

13./ A Szállító jogosult a Megrendelőtől fizetési kötelezettsége biztosítékaként különösen, de nem kizárólag készfizető kezességet, garanciavállalást, a Szállító által elfogadott bank által kiállított feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát, óvadékot, illetve az átutalással történő fizetési kötelezettség Megrendelő általi teljesítésnek egyéb biztosítékát kérni.

14./ A szállítási keretszerződés azonnali hatályú felmondásnak abban az esetben van helye, ha bármelyik fél a kötelezettségét súlyosan megszegi és a sérelmet szenvedett fél felhívására a kifogásolt sérelmet a sérelem helyreállítására vonatkozó írásbeli felhívásban megjelölt határidőben, de legalább annak kézhezvételétől számított három munkanapon belül sem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás alapjául szolgáló oknak minősül különösen, de nem kizárólag: a Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme, elmulasztása, a Megrendelővel  szembeni végrehajtási eljárás ténye, illetve jogi személy partner esetén a vele szembeni csőd, vagy felszámolási eljárás megindításának ténye, tisztességtelen piaci magatartás tanúsítása a másik féllel szemben; az üzleti titoktartási kötelezettség megsértése; adatszolgáltatás nem teljesítése, azzal való visszaélés, vagy a Szállító megtévesztése az adatszolgáltatás útján; fedezet, illetve biztosíték elvonás.

15./ Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott, a másik felet érintő adatokat, információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és kijelentik, hogy azokat – valamely hatóság részéről történő hivatalos megkeresés esetét kivéve - illetéktelen harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, hozzáférhetővé nem teszik, és kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. Ezen kötelezettség megszegése esetén kötelezettségszegésenként 2.000.000 Ft (kettőmillió forint) kötbér jár.

16./ A Megrendelő köteles a lényeges adatainak (így különösen nevének, székhelyének, szállítási címének, vezető tisztségviselőjének, bankszámlaszámának és adószámának), illetve kapcsolattartója személyének és elérhetőségeinek megváltozása esetén, legkésőbb a változás hatálybalépésétől számított 8 napon belül a Szállítót írásban értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő esetleges károkat köteles a Megrendelő a Szállítónak megtéríteni. A Megrendelő köteles továbbá a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetében, vezetésében bekövetkezett lényeges változásról, a társasággal szemben kezdeményezett csődeljárásról, felszámolási eljárásról, végelszámolásról, illetve az elrendelt végrehajtási eljárásról, valamint minden további a Megrendelő szerződésszerű teljesítését veszélyeztető körülményről haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül a Szállítót írásban tájékoztatni.

17./ A Szállító tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges és azt meg nem haladó mértékben megadott a Megrendelő kapcsolattartójára vonatkozó személyes adatokat a Szállító az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában megadott jogos érdek, a Megrendelő képviselőinek, meghatalmazottjainak illetve az egyéni vállalkozó Megrendelő esetén a Megrendelő személyes adatait pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli. A személyes adatok kezelésének ezen célja előnyt élvez a felek kapcsolattartói, képviselői, illetve meghatalmazottjai személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest.

18./ A felek postai úton tértivevényes küldeményként küldött nyilatkozataik a tértivevényen szereplő napon, amennyiben a címzett fél megtagadja a küldemény átvételét, úgy az átvétel megtagadásának napján minősülnek kézbesítettnek. Amennyiben pedig a küldemény a címzettől nem kereste jelzéssel érkezik vissza, úgy a kézbesítésétől megkísérlésétől számított 5. napon minősül kézbesítettnek. E-mail útján küldött nyilatkozat kézbesítésének napja az e-mail elküldését követő első munkanap, feltéve, hogy a küldő fél az e-mail elküldéséről kézbesítési igazolást kért és kapott.

19./ A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi szerződésből, illetve a Szállítóval fennálló jogviszonyból eredő jogait nem ruházza át, illetve nem terheli meg, valamint kötelezettségeit sem részben, sem egészben a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházza át.